Tag Archives: โรงเรียนกวดวิชา

ดีกรีของติวเตอร์แต่ละสถาบัน

อย่าว่าแต่ดีกรีของสถาบันกวดวิชาหรือโรงเรียนกวดวิชาที่สามารถดึงดูดนักเรียน นักศึกษาที่ต้องการจะหาสถาบันหรือโรงเรียนกวดวิชาสักแห่งให้กับตนเอง แต่ประสิทธิภาพของติวเตอร์หรือแม้กระทั่งชื่อเสียงของติวเตอร์บางท่าน ก็อาจจะกลายเป็นแรงดึงดูดของนักเรียน นักศึกษาได้เป็นจำนวนมาก เพราะอย่าลืมว่า  ถึงแม้จะมีโรงเรียนกวดวิชาเกิดขึ้นเป็นจำนวนมากในประเทศไทย แต่หากในสถาบันหรือโรงเรียนกวดวิชานั้น ไม่มีติวเตอร์ที่ดีและมีประสิทธิภาพในการให้ความรู้แก่นักเรียน นักศึกษา การมีโรงเรียนกวดวิชาหรือสถาบันกวดวิชาเกิดขึ้นมากมาย ก็ไม่สามารถที่จะช่วยให้นักเรียน นักศึกษามีความรู้ได้มากเท่าที่พวกเขาต้องการ เพราะฉะนั้น ติวเตอร์จึงถือได้ว่าเป็นบุคคลสำคัญที่จะสร้างพลังแห่งการเรียนรู้และสร้างมิติใหม่ ให้กับนักเรียนในการศึกษาลักษณะของสูตรและแนวทาง ในการเร่งรัดในรูปแบบของโรงเรียนกวดวิชาหรือแม้กระทั่งสถาบันกวดวิชาทุกสถาบัน 

            การเรียนรู้ในฉบับหลักสูตรเร่งรัด ที่นักเรียน นักศึกษาทุกคนเข้าใจตรงกันและมุ่งหวังว่า หากได้มีโอกาสได้เข้ามาเรียนรู้และทำการศึกษากับโรงเรียนกวดวิชาหรือสถาบันกวดวิชา นักศึกษาและนักเรียนทุกคน ย่อมที่จะประสบความสำเร็จได้มากยิ่งขึ้น สำหรับโรงเรียนกวดวิชาและสถาบันกวดวิชาจึงมีหน้าที่ตอบสนองความต้องการเหล่านี้ให้กับนักเรียน โดยการให้ความรู้และรูปแบบการเรียนรู้ที่แตกต่างจากชั้นเรียน พร้อมทั้งหลักสูตรที่จะทำให้นักเรียน นักศึกษาที่ได้เข้ามาเรียนรู้นั้นได้รับความรู้และความแตกต่างที่จะนำพาให้นักเรียนมีการพัฒนาไปได้อย่างรวดเร็ว และหนึ่งบุคคลที่จะทำให้นักเรียน นักศึกษาเกิดความรู้ก็คือติวเตอร์ในสถาบันหรือโรงเรียนกวดวิชานั้น ๆ ที่มีหน้าที่ทำการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในที่สุด

แนวโน้มทางด้านตลาดของโรงเรียนสถาบันกวดวิชา

               สำหรับสถาบันหรือโรงเรียนกวดวิชา ถือได้ว่ามีลักษณะที่มีความเติบโตทางด้านการตลาด ในเรื่องของการขยับและการเกิดใหม่ในวงกว้าง แนวโน้มทางด้านการตลาดของสถาบันหรือโรงเรียนกวดวิชาจึงถือได้ว่ามีแนวโน้มไปในทางที่ดีและมีอัตราการเจริญเติบโตในรูปแบบที่มีความต่อเนื่องและชัดเจน อย่างน้อยโรงเรียนกวดวิชาหรือสถาบันกวดวิชาต่าง ๆ เหล่านี้ สามารถที่จะรองรับนักเรียน นักศึกษาที่เกิดขึ้นในจำนวนมากของทุก ๆ ปีได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยเหตุนี้การตอบรับที่ดีจากนักเรียน นักศึกษาหรือแม้กระทั่งผู้ปกครอง จึงมีมากขึ้นไปด้วยเช่นเดียวกัน แต่นั่นก็ไม่ได้รับประกันถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลว่าสถาบันหรือโรงเรียนกวดวิชาทุกสถาบัน จะมีประสิทธิภาพไปเสียหมด สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้เป็นหน้าที่ของผู้ปกครองและนักเรียน นักศึกษาที่จะสร้างความมั่นใจและเกิดความพึงพอใจ ที่จะเข้ารับการศึกษาในสถาบันไหน

                การเกิดสถาบันหรือโรงเรียนกวดวิชาเป็นจำนวนมากในระยะเวลาเพียงสั้น ๆ ถือได้ว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีสำหรับการพัฒนาในรูปแบบการเรียนการสอนของไทย ซึ่งถ้าหากสถาบันหรือโรงเรียนกวดวิชาที่เกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก ได้รับการตอบรับและมีนักเรียน นักศึกษาเข้ามาทำการศึกษาและเรียนรู้อยู่เรื่อย ๆ อย่างต่อเนื่อง ภาพลักษณ์ที่มองเห็นได้อย่างชัดเจน คือเด็กไทยและสถาบันทางด้านการศึกษาของไทยนั้น ยังคงดำเนินไปด้วยความมั่นคงและมีความมั่งคั่งจนต้องขยับขยาย ส่วนความเจริญก้าวหน้าจะมีมากหรือไม่นั้น ก็เป็นประเด็นหนึ่งที่แตกต่างออกไป ส่วนสำหรับติวเตอร์ในสถาบันหรือโรงเรียนกวดวิชาตามสถานที่ต่าง ๆ ย่อมที่จะต้องมีประสิทธิภาพตามคุณภาพและมาตรฐาน ส่วนใหญ่แล้วจรรยาบรรณจะเป็นเครื่องหมายที่แสดงถึงความเป็นมืออาชีพของทุกอาชีพ และอาชีพติวเตอร์หรือครูก็ย่อมที่จะต้องมีจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพอยู่อย่างมั่นคง

การเรียนการสอนที่ทันสมัย

อย่าว่าแต่นักเรียน นักศึกษาในปัจจุบันจะให้ความสำคัญกับติวเตอร์ที่จะทำสอนให้กับนักเรียน นักศึกษา ซึ่งในปัจจุบัน โรงเรียนกวดวิชาหรือสถาบันกวดวิชาก็ยังคงเป็นที่ต้องการสำหรับนักเรียน นักศึกษา ที่มุ่งเน้นจะเข้าไปทำการเรียนรู้เพิ่มเติม ในบางสถาบันหรือแค่บางโรงเรียนกวดวิชาเท่านั้น   อาจจะเป็นเพราะดีกรีหรือแม้กระทั่งชื่อเสียงที่ได้รับการยอมรับ ไม่ว่าจะเป็นทั้งทางผู้ปกครองของนักเรียน นักศึกษาหรือแม้กระทั่งตัวนักเรียน นักศึกษาที่มีความศรัทธาในสถาบันนั้น ๆ เองก็ตาม  ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นนี้ โรงเรียนกวดวิชาจำเป็นที่จะต้องทำการแก้ไข และสร้างความกระจ่างในเรื่องต่าง ๆ เหล่านี้ให้กับนักเรียน นักศึกษา พร้อมทั้งมีการสร้างคุณภาพและความมีมาตรฐาน เพื่อเป็นการสร้างดีกรีและชื่อเสียงและเป็นดั่งคำมั่นสัญญา  พร้อมทั้งสร้างความมั่นใจให้กับผู้เรียนหรือแม้กระทั่งผู้ปกครองได้เห็น การคลี่คลายปัญหาจะทำให้โรงเรียนและสถาบันได้รับการยอมรับที่ดีมากยิ่งขึ้น

           สำหรับในเรื่องของความมีมาตรฐานนั้น โรงเรียนกวดวิชาหรือสถาบันกวดวิชาควรที่จะให้มีความสามารถในการให้ความรู้ต่าง ๆ แก่นักเรียน นักศึกษาได้อย่างดีที่สุด เปรียบเสมือนเป็นการตอบสนองความต้องการของนักเรียน นักศึกษาที่มีความตั้งใจที่จะเรียนรู้และมีความรู้นอกเหนือจากเดิมที่เคยมี การเรียนการสอนหากมีความทันสมัย และมุ่งตรงไปทางด้านของการสร้างประสิทธิภาพให้กับนักเรียน นักศึกษาให้ดียิ่งขึ้นนั้น ย่อมเป็นการสร้างการเรียนรู้ที่ดี เพราะเทคโนโลยีหรือแม้กระทั่งสิ่งต่าง ๆ บนโลกใบนี้ย่อมมีการเปลี่ยนแปลง หากมีการเรียนการสอนที่มีความทันสมัยและมีความเหมาะสม ย่อมที่จะเกิดผลดีแก่นักเรียน นักศึกษาที่ก้าวเข้ามาพบกับมิติการเรียนการสอนที่เป็นรูปแบบใหม่จริง ๆ และสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ไม่ใช่แค่เป็นหน้าที่ของโรงเรียนกวดวิชาหรือสถาบันกวดวิชาเท่านั้น แต่จะต้องได้รับความร่วมมือจากติวเตอร์ภายในโรงเรียนและสถาบันนั้น ๆ ด้วย

ดีกรีของสถาบันและโรงเรียนกวดวิชา

สำหรับสถาบันกวดวิชาหรือโรงเรียนกวดวิชาในปัจจุบัน  ย่อมมีหลากหลายสถานที่ที่ได้รับความนิยม เพราะมีดีกรีที่โดดเด่นและดูเป็นเครื่องหมายอย่างหนึ่งที่สร้างแรงดึงดูดนักเรียน นักศึกษาที่ต้องการจะเข้ามาศึกษาภายในโรงเรียนกวดวิชาหรือสถาบันกวดวิชาหากจะมองในแง่มุมด้านใดด้านหนึ่ง ก็แทบจะปฏิเสธไม่ได้ว่าดีกรีก็คือชื่อเสียงของสถาบันกวดวิชาหรือโรงเรียนกวดวิชาได้สร้างขึ้น หากยิ่งมีชื่อเสียงมากเท่าไหร่  ภาพลักษณ์ของโรงเรียนกวดวิชาหรือสถาบันกวดวิชาที่นั่น ๆ ก็จะยิ่งได้รับความนิยมชมชอบจากนักเรียน นักศึกษาที่กำลังมองหาสถาบันหรือโรงเรียนกวดวิชาสักที่อย่างล้นหลาม โรงเรียนกวดวิชาหรือสถาบันกวดวิชาย่อมที่จะต้องตอบสนองความต้องการของนักเรียน นักศึกษาให้ดีพอเท่าที่นักเรียน นักศึกษาจำนวนมากให้ความไว้วางใจ และการสร้างดีกรีก็มิใช่ว่าจะสามารถสร้างขึ้นได้อย่างง่าย ๆ เพราะฉะนั้น  สถาบันกวดวิชาหรือโรงเรียนกวดวิชาที่ได้ขึ้นชื่อว่ามีดีกรี  ก็ควรที่จะรักษาดีกรีและความมีคุณภาพตรงนี้ให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้

           สำหรับติวเตอร์มือใหม่ก็อาจจะมีความฝันสักเล็กน้อยหรือแค่เฉพาะติวเตอร์มือใหม่บางคน   ว่าอยากจะเข้าไปทำอาชีพติวเตอร์ในสถาบันกวดวิชาหรือโรงเรียนกวดวิชา ที่มีดีกรีแสดงถึงความมีคุณภาพดีเยี่ยมและมีชื่อเสียงโด่งดัง แต่ถ้าหากความเป็นจริงนั้น เมื่อสถาบันหรือโรงเรียนกวดวิชาที่ติวเตอร์มุ่งหวังจะเข้าไปประกอบอาชีพ กลับมีสถานะภาพที่ไม่ต้องการรับพนักงานในตำแหน่งติวเตอร์เพิ่มเติมจากเดิม ติวเตอร์รุ่นใหม่ก็ไม่ควรที่จะหมดหวังหรือย่อท้อ เพราะในปัจจุบันโรงเรียนหรือสถาบันกวดวิชามีหลากหลายที่หลากหลายแห่ง ให้คุณได้ไปประเดิมชีวิตและโชว์ความสามารถพร้อมทั้งประสิทธิภาพที่คุณมี

ติวเตอร์ฉบับรุ่นพี่สอนน้อง

เมื่อคำว่าติวเตอร์ไม่ได้หยุดอยู่ที่แค่ความหมายของคำว่า  ครู  ครูสอนพิเศษ  หรือแม้กระทั่งผู้รับจ้างสอน  แต่ติวเตอร์ยังมีความหมายในการนำไปใช้เรียกสถาบันหรือโรงเรียนกวดวิชาต่าง ๆ ที่เป็นสถานที่เรียนพิเศษอีกด้วย ทำให้คำว่าติวเตอร์เป็นไปได้อย่างหลากหลายรูปแบบ แต่ก็จบอยู่ที่ความเข้าใจในเรื่องของครูผู้สอนนักเรียน นักศึกษาในสถาบันกวดวิชาหรือโรงเรียนกวดวิชาต่าง ๆ ความหมายรวมเหล่านี้กลายเป็นสิ่งที่สร้างความเข้าใจระหว่างนักเรียน นักศึกษา และติวเตอร์พร้อมทั้งโรงเรียนกวดวิชาตามสถานที่ต่าง ๆ ว่าติวเตอร์หมายถึงอะไร ซึ่งในปัจจุบันโรงเรียนกวดวิชาหรือสถาบันกวดวิชาในสถานที่ต่าง ๆ ยังคงกลายเป็นโรงเรียนหรือสถาบันที่ตอบสนองความต้องการของนักเรียน  นักศึกษาเป็นจำนวนมาก จนทำให้เกิดโรงเรียนกวดวิชาหรือสถาบันกวดวิชาเกิดขึ้นใหม่อย่างมากมายตามพื้นที่ต่าง ๆ และกลายเป็นที่นิยมไปในที่สุด

เมื่อย้อนมาที่คำว่า “ติวเตอร์ไม่ได้จบแค่ที่เป็นครู” แต่ติวเตอร์ยังคงมีความหมายที่สามารถใช้เรียนแทนรุ่นพี่ ที่มีสถานะสามารถเข้ามาช่วยสอนพิเศษให้กับรุ่นน้อง ไม่ว่าจะเป็นรุ่นพี่ที่กำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาเดียวกัน เมื่อรุ่นพี่มีความรู้ความสามารถมากพอที่รุ่นน้องจะให้ความไว้วางใจ รุ่นพี่ก็จะเข้ามาติววิชาต่าง ๆ ให้กับรุ่นน้อง ๆ ของตนเอง ซึ่งอาจจะมีการนัดติวกันเป็นกลุ่ม แต่ละกลุ่มอาจจะมีการแบ่งแยกระหว่างรุ่นน้องที่เรียนเก่งปะปนกับรุ่นน้องที่เรียนพอใช้ได้  ซึ่งจะเป็นการผสมผสานและช่วยกันทำความเข้าใจ การติวในรูปแบบของติวเตอร์รุ่นพี่สอนรุ่นน้องนั้น ส่วนใหญ่จะเห็นได้ในช่วงใกล้สอบ   เหมือนกับการทบทวนวิชาต่าง ๆ ที่เรียนมาทั้งหมดในแต่ละเทอม เพื่อเป็นผนึกกำลังกับการสอบที่จะมาถึงในเร็ววัน

ติวเตอร์กับนักเรียน นักศึกษา

 ถึงแม้ตามสถาบันโรงเรียนกวดวิชา จะเน้นไปเรื่องของการตอบสนองความต้องการทางด้านเรียนการสอน หรือแม้กระทั่งการติวเข้มสำหรับวิชาต่าง ๆ ที่ต้องครบสูตร  ไม่ว่าจะเป็นรายวิชาที่นักเรียนหรือผู้เรียนต้องการจะเรียน การติว การเรียนรู้ที่จะต้องมีความทันสมัยพอสมควรและมีความเหมาะสม  และเรื่องสุดท้ายคือ ติวเตอร์ หรือครูผู้สอนที่จะเข้ามาสร้างความรู้และส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับสิ่งที่นักเรียนจำเป็นจะต้องทำการศึกษา สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้กลายเป็นองค์ประกอบโดยรวมที่โรงเรียนกวดวิชาจำเป็นจะต้องจัดเตรียมและมีให้แก่ผู้ที่จะเข้ามาเป็นนักเรียน นักศึกษาสำหรับสถาบันหรือโรงเรียนกวดวิชาในอนาคต แต่ถ้าจะตั้งคำถามว่า โรงเรียนกวดวิชาหรือสถาบันกวดวิชาไหนที่ดีเยี่ยม สำหรับคำตอบนี้คงหาได้ยาก อย่างน้อยส่วนหนึ่งของคำตอบก็อาจจะมาพร้อมกับความชื่นชอบส่วนบุคคลก็เป็นได้

           การเรียนการสอนสำหรับสถาบันกวดวิชาหรือโรงเรียนกวดวิชานั้น อาจจะเป็นการเรียนการสอนในรูปแบบเร่งด่วนหรือถ้าจะให้ดี อาจจะมาในรูปแบบเทคนิคการท่องจำและเทคนิคต่าง ๆ ที่ติวเตอร์จะต้องมีวิธีสื่อสารให้กับนักเรียน นักศึกษาได้เข้าใจเกี่ยวกับวิชานั้น ๆ มากยิ่งขึ้น แต่ก่อนที่นักเรียน นักศึกษา และติวเตอร์จะมีการเรียนการสอนกันนั้น  ติวเตอร์จำเป็นที่จะต้องทำความรู้จักและเข้าใจเกี่ยวกับตัวของนักเรียน นักศึกษาก่อนในเบื้องต้น เพื่อเป็นการทำความรู้จักและความเข้าใจซึ่งกันและกันมากขึ้น  เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์และเริ่มต้นการเรียนรู้ไปพร้อม ๆ กันด้วยความเข้าใจกัน  ไม่ใช่เข้าใจกันแค่เรื่องวิชาหรือความรู้  แต่นั่นเป็นวิธีหนึ่งที่ติวเตอร์หรือครูผู้สอนจะได้รู้จักและเข้าใจเกี่ยวกับการเรียนรู้ของนักเรียนมากขึ้นไปด้วย  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการเข้าหานักเรียนนักศึกษาในรูปแบบทางอ้อม เพราะอย่างน้อย หากติวเตอร์กับนักเรียนเกิดความคุ้นเคย  และสามารถพูดคุยกันได้มากขึ้นแล้ว นักเรียน นักศึกษาก็จะกล้าที่จะเข้าหาติวเตอร์และศึกษาวิชาเรียนมากยิ่งขึ้น