แนวโน้มทางด้านตลาดของโรงเรียนสถาบันกวดวิชา

               สำหรับสถาบันหรือโรงเรียนกวดวิชา ถือได้ว่ามีลักษณะที่มีความเติบโตทางด้านการตลาด ในเรื่องของการขยับและการเกิดใหม่ในวงกว้าง แนวโน้มทางด้านการตลาดของสถาบันหรือโรงเรียนกวดวิชาจึงถือได้ว่ามีแนวโน้มไปในทางที่ดีและมีอัตราการเจริญเติบโตในรูปแบบที่มีความต่อเนื่องและชัดเจน อย่างน้อยโรงเรียนกวดวิชาหรือสถาบันกวดวิชาต่าง ๆ เหล่านี้ สามารถที่จะรองรับนักเรียน นักศึกษาที่เกิดขึ้นในจำนวนมากของทุก ๆ ปีได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยเหตุนี้การตอบรับที่ดีจากนักเรียน นักศึกษาหรือแม้กระทั่งผู้ปกครอง จึงมีมากขึ้นไปด้วยเช่นเดียวกัน แต่นั่นก็ไม่ได้รับประกันถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลว่าสถาบันหรือโรงเรียนกวดวิชาทุกสถาบัน จะมีประสิทธิภาพไปเสียหมด สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้เป็นหน้าที่ของผู้ปกครองและนักเรียน นักศึกษาที่จะสร้างความมั่นใจและเกิดความพึงพอใจ ที่จะเข้ารับการศึกษาในสถาบันไหน

                การเกิดสถาบันหรือโรงเรียนกวดวิชาเป็นจำนวนมากในระยะเวลาเพียงสั้น ๆ ถือได้ว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีสำหรับการพัฒนาในรูปแบบการเรียนการสอนของไทย ซึ่งถ้าหากสถาบันหรือโรงเรียนกวดวิชาที่เกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก ได้รับการตอบรับและมีนักเรียน นักศึกษาเข้ามาทำการศึกษาและเรียนรู้อยู่เรื่อย ๆ อย่างต่อเนื่อง ภาพลักษณ์ที่มองเห็นได้อย่างชัดเจน คือเด็กไทยและสถาบันทางด้านการศึกษาของไทยนั้น ยังคงดำเนินไปด้วยความมั่นคงและมีความมั่งคั่งจนต้องขยับขยาย ส่วนความเจริญก้าวหน้าจะมีมากหรือไม่นั้น ก็เป็นประเด็นหนึ่งที่แตกต่างออกไป ส่วนสำหรับติวเตอร์ในสถาบันหรือโรงเรียนกวดวิชาตามสถานที่ต่าง ๆ ย่อมที่จะต้องมีประสิทธิภาพตามคุณภาพและมาตรฐาน ส่วนใหญ่แล้วจรรยาบรรณจะเป็นเครื่องหมายที่แสดงถึงความเป็นมืออาชีพของทุกอาชีพ และอาชีพติวเตอร์หรือครูก็ย่อมที่จะต้องมีจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพอยู่อย่างมั่นคง